วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลตำแหน่งงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อมูลนักศึกษา
1.  ข้อมูลเบื้องต้น
          ชื่อนักศึกษา  นางสาวฐิตินันท์  แจ่มใส  เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4  รุ่น 31  ศูนย์ สุรินทร์
2.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา
          สำเร็จการศึกษาเบื้องต้น(ก่อนเข้าศึกษาในสถาบันฯ นี้)จาก วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร์  โดยสำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.29
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพครอบครัว
          ชื่อบิดา  นายทวีชัย  แจ่มใส  อาชีพ  ค้าขาย
          ชื่อมารดา  นางมณี  แจ่มใส  อาชีพ  ค้าขาย
          ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  10  หมู่  5  ตำบล  หนองบัว  อำเภอ  กันทรารมย์  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110  หมายเลขโทรศัพท์   080-4748933
          ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
          บ้านเลขที่  129  หมู่  11  ตำบล  ยาง  อำเภอ  ศีขรภูมิ  จังหวัด  สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110  หมายเลขโทรศัพท์   080-4748933
4.  ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
          ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  นายจักรพงษ์  เจือจันทร์  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมายเลขโทรศัพท์  -

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างแท้จริง  อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาต่อการปรับตัวอื่น ๆ
          1.  ข้อมูลทั่วไป
                   ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  สังกัด  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
                   สถานที่ตั้ง  เลขที่ 20  หมู่ที่ 1  ถนน สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ตำบล  ระแงง  อำเภอ  ศีขรภูมิ  จังหวัด  สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110  หมายเลขโทรศัพท์   044-560120
          2.  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชาชน  หรือสมาชิกหน่วยงาน
                   ชื่อหัวหน้าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นายวิชัย  ปรินายวนิชย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  อายุ 58 ปี 
                   ชื่อผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย  ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  83  คน  แยกเป็นดังนี้
                   ผู้บริหารจำนวน  5  คน
                   ข้าราชการครูจำนวน  11  คน
                   พนักงานราชการจำนวน  11  คน
                   ครูจ้างสอนจำนวน  30  คน
                   ลูกจ้างประจำจำนวน  1  คน
                   เจ้าหน้าที่จำนวน  18  คน
                   พนักงานขับรถจำนวน  2  คน
                   นักการภารโรงจำนวน  5  คน
                   พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน  2  คน

ลักษณะของงาน
          ลักษณะของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือ จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ในหลักสูตรปกติ , หลักสูตรระยะสั้น , หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ , หลักสูตรภาคฤดูร้อน  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ทุกท่านที่ทำการเรียน การสอน ในวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้แต่และแผนกวิชา  โครงการสอน  แผนการสอน  ของครูทุกท่าน

ลักษณะงานที่นักศึกษารับผิดชอบ


ข้อมูลตำแหน่งงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อมูลนักศึกษา
1.  ข้อมูลเบื้องต้น
          ชื่อนักศึกษา  นางสาวฐิตินันท์  แจ่มใส  เป็นนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4  รุ่น 31  ศูนย์ สุรินทร์
2.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา
          สำเร็จการศึกษาเบื้องต้น(ก่อนเข้าศึกษาในสถาบันฯ นี้)จาก วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร์  โดยสำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.29
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพครอบครัว
          ชื่อบิดา  นายทวีชัย  แจ่มใส  อาชีพ  ค้าขาย
          ชื่อมารดา  นางมณี  แจ่มใส  อาชีพ  ค้าขาย
          ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  10  หมู่  5  ตำบล  หนองบัว  อำเภอ  กันทรารมย์  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110  หมายเลขโทรศัพท์   080-4748933
          ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
          บ้านเลขที่  129  หมู่  11  ตำบล  ยาง  อำเภอ  ศีขรภูมิ  จังหวัด  สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110  หมายเลขโทรศัพท์   080-4748933
4.  ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
          ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  นายจักรพงษ์  เจือจันทร์  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมายเลขโทรศัพท์  -

ข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
          เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูล  เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างแท้จริง  อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาต่อการปรับตัวอื่น ๆ
          1.  ข้อมูลทั่วไป
                   ชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  สังกัด  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
                   สถานที่ตั้ง  เลขที่ 20  หมู่ที่ 1  ถนน สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ตำบล  ระแงง  อำเภอ  ศีขรภูมิ  จังหวัด  สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110  หมายเลขโทรศัพท์   044-560120
          2.  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชาชน  หรือสมาชิกหน่วยงาน
                   ชื่อหัวหน้าสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นายวิชัย  ปรินายวนิชย์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  อายุ 58 ปี 
                   ชื่อผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย  ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  83  คน  แยกเป็นดังนี้
                   ผู้บริหารจำนวน  5  คน
                   ข้าราชการครูจำนวน  11  คน
                   พนักงานราชการจำนวน  11  คน
                   ครูจ้างสอนจำนวน  30  คน
                   ลูกจ้างประจำจำนวน  1  คน
                   เจ้าหน้าที่จำนวน  18  คน
                   พนักงานขับรถจำนวน  2  คน
                   นักการภารโรงจำนวน  5  คน
                   พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน  2  คน

ลักษณะของงาน
          ลักษณะของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือ จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ในหลักสูตรปกติ , หลักสูตรระยะสั้น , หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ , หลักสูตรภาคฤดูร้อน  ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ทุกท่านที่ทำการเรียน การสอน ในวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้แต่และแผนกวิชา  โครงการสอน  แผนการสอน  ของครูทุกท่าน

โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงาน

นายวิชัย  ปรินายวนิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

                                      นายสายันต์  กุลรัตน์                                           
            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์                                                    นายสุดชาย  บุตรแสนลี                            
           รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

     นายปรัชวิช  ดวงจิตสิริ
             รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

                           นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์                                    
                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ